آئین معارفه سرپرست حراست مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه با حضور دکتر مصطفی گل شکن- معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی، اسماعیل زودلی- سرپرست مدیریت حراست دانشگاه ، دکتر حامد ابراهیمی- مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس محمدی – مدیر منابع فیزیکی و طرح های […]

آئین معارفه سرپرست حراست مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه با حضور دکتر مصطفی گل شکن- معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی، اسماعیل زودلی- سرپرست مدیریت حراست دانشگاه ، دکتر حامد ابراهیمی- مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس محمدی – مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه در سالن اجلاس معاونت توسعه ، برگزار شد.

در این مراسم، مهندس محسن محبوب به عنوان سرپرست حراست مدیریت منابع فیزیکی و طر ح های عمرانی دانشگاه معرفی شد.