ارزیابی دوره آموزش پزشکی عمومی در مرکز آموزشی درمانی ولایتدر راستای ارزیابی برنامه دوره پزشکی  عمومی دانشکده پزشکی،ارزیابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ولایت بازدید کردندبه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( گیل وب دا ): در راستای ارزیابی برنامه […]


  1. ارزیابی دوره آموزش پزشکی عمومی در مرکز آموزشی درمانی ولایتدر راستای ارزیابی برنامه دوره پزشکی 

عمومی


  1. دانشکده پزشکی،ارزیابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ولایت بازدید کردندبه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( گیل وب دا ): در راستای ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی،ارزیابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ولایت بازدید کردند.این بازدید شامل بخش های درمانگاه،اتاق پانسمان،بخش اورژانس،واحد کتابخانه،اتاق استراحت دانشجویان پزشکی،کلاس آموزش و سالن آمفی تئاتر، تجهیزات آموزشی،تجهیزات ایمنی بخش ها و همچنین از نظر امکانات رفاهی و آموزشی مورد ارزیابی قرار دادند.لازم به ذکر است ارزیابی با همراهی ریاست بیمارستان، معاونت آموزشی و مسئول EDO و مسئول آموزش پزشکی مرکزانجام گرفت.