با امضای تفاهم نامه همکاری مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنفی استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور، کلیه شاغلین فصلی در سراسر کشور بیمه خواهند شد. این تفاهم نامه به منظور برخورداری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی فاقد پوشش بیمه اجتماعی از مزایا و تعهدات بلند […]

با امضای تفاهم نامه همکاری مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنفی استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور، کلیه شاغلین فصلی در سراسر کشور بیمه خواهند شد.

این تفاهم نامه به منظور برخورداری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی فاقد پوشش بیمه اجتماعی از مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه های اجتماعی در زمینه بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان به امضای بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و جمشیددیوسالارپور به سمت مدیرعامل اتحادیه رسید.
در مراسم امضای این تفاهم نامه مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر گفت:
با انعقاد این تفاهم نامه در جهت اجرای سیاست های کلی نظام و دولت مردمی با گسترش و توسعه زمینه های همکاری بخش دولتی و تعاونی کشور به دنبال کاهش دغدغه های اجتماعی و اقتصادی کارگران ساختمانی و شاغلین فصلی هستیم . با اجرای این طرح کلیه استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند می توانند به عضویت صندوق درآیند.
مدیرعامل صندوق افزود : با اجرای این طرح قریب به ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی و فصلی کشور از مزایا و تعهدات بلندمدت صندوق شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان برخوردار خواهند شد.
در پایان مراسم برقراری و دیو سالارپور تفاهم نامه همکاری مشترک را امضا نمودند