در شهریور ماه سال‌جاری، ۳۳ هزار و ۶۰۵ خدمت در واحد تصویربرداری مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت به مراجعین ارائه شد.   از این تعداد خدمت، ۱۰۲۰ مورد MRI از بیماران بستری و سرپایی، ۸۰۲۶ مورد CT Scan از بیماران بستری و سرپایی انجام شده است.   همچنین ۲۱۵۰۱ مورد رادیولوژی و ۳۰۴۴ مورد […]

در شهریور ماه سال‌جاری، ۳۳ هزار و ۶۰۵ خدمت در واحد تصویربرداری مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت به مراجعین ارائه شد.

 

از این تعداد خدمت، ۱۰۲۰ مورد MRI از بیماران بستری و سرپایی، ۸۰۲۶ مورد CT Scan از بیماران بستری و سرپایی انجام شده است.

 

همچنین ۲۱۵۰۱ مورد رادیولوژی و ۳۰۴۴ مورد سونوگرافی نیز در واحد تصویربرداری مرکز آموزشی و درمانی پورسینا انجام و خدمات فوق در اختیار مراجعین قرار گرفت.