اهدا یک دستگاه نوار عصب و عضله به کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان رودسر یک دستگاه نوار عصب و عضله به ارزش ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال توسط خیر سلامت، خریداری و به کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان رودسر اهدا شد.

اهدا یک دستگاه نوار عصب و عضله به کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان رودسر

یک دستگاه نوار عصب و عضله به ارزش ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال توسط خیر سلامت، خریداری و به کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان رودسر اهدا شد.