بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار و آقای عظیمی ریاست شورای شهر کومله از ادامه اجرای پروژه اصلاح جدول گذاری رفوژ میانی در خیابان امام خمینی (ره) که توسط پیمانکار شهرداری کومله در حال اجرا می باشد   بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار و آقای عظیمی ریاست شورای شهر کومله از اجرای پروژه بتن […]

بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار و آقای عظیمی ریاست شورای شهر کومله از ادامه اجرای پروژه اصلاح جدول گذاری رفوژ میانی در خیابان امام خمینی (ره) که توسط پیمانکار شهرداری کومله در حال اجرا می باشد

 

بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار و آقای عظیمی ریاست شورای شهر کومله از اجرای پروژه بتن ریزی در خیابان امام خمینی (ره)، کوچه سرو ۲(روبروی پمپ بنزین) که توسط پیمانکار شهرداری اجرا گردید