نگاه شمال ؛ امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ به منظور تسریع در اجرای پروژه های شهری از روند بازگشایی خیابان لب آب به طرف رودبارتان به صورت میدانی بازدید به عمل آورد و دستورهای لازم را برای تسریع در اجرای فعالیت ها به مدیران منطقه. سازمان عمران و بازآفرینی شهری و املاک شهرداری صادر کرد. […]

نگاه شمال ؛

امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ به منظور تسریع در اجرای پروژه های شهری از روند بازگشایی خیابان لب آب به طرف رودبارتان به صورت میدانی بازدید به عمل آورد و دستورهای لازم را برای تسریع در اجرای فعالیت ها به مدیران منطقه. سازمان عمران و بازآفرینی شهری و املاک شهرداری صادر کرد.

املاک مسیر مذکور در حال تملک است و بهسازی، سنگفرش، جدول گذاری و آسفالت پروژه در دستور کار قرار دارد.