با اعتباری معادل ۴۰۰۰ میلیون ریال ۱۱۰۰ متر شبكه سیمی فرسوده در شهرستان مرزی آستارا با كابل خودنگهدار جایگزین شد به گزارش نگاه _شمال ، پروژه احداث ۱۱۰۰متر شبکه با کابل خودنگهدار در روستای جلال آباد شهرستان آستارا به همت و تلاش ۵ اکیپ عملیاتی به بهره برداری رسید. در راستای خدمت رسانی مطلوب تر […]

به گزارش نگاه _شمال ، پروژه احداث ۱۱۰۰متر شبکه با کابل خودنگهدار در روستای جلال آباد شهرستان آستارا به همت و تلاش ۵ اکیپ عملیاتی به بهره برداری رسید.

در راستای خدمت رسانی مطلوب تر و توسعه پایدار و همچنین افزایش پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۱۱۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۴۰۰۰میلیون  ریال در روستای جلال آباد شهرستان مرزی آستارا اقدام شد.

 پروژه احداث ۱۱۰۰متر شبکه با کابل خودنگهدار در روستای جلال آباد با اعتباری معادل ۴۰۰۰میلیون ریال و به همت و تلاش ۵ اکیپ عملیاتی اجرا شد.

این آئین با حضور مهندس محمودی مدیر امور توزیع برق شهرستان آستارا و تنی چند از مسئولین محلی اجرا شد