با اعتباری معادل ۶۵۰۰ میلیون ریال ۲۱۰۰ متر شبكه سیمی فرسوده در دهستان ناصركیاده شهرستان لاهیجان با كابل خودنگهدار جایگزین شد . در راستای خدمت رسانی مطلوب تر و توسعه پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۲۱۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با […]

با اعتباری معادل ۶۵۰۰ میلیون ریال
۲۱۰۰ متر شبكه سیمی فرسوده در دهستان ناصركیاده شهرستان لاهیجان با كابل خودنگهدار جایگزین شد
.

در راستای خدمت رسانی مطلوب تر و توسعه پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۲۱۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۶۵۰۰میلیون  ریال در دهستان ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان اقدام شد.

 پروژه احداث ۲۱۰۰متر شبکه با کابل خودنگهدار در دهستان ناصرکیاده با اعتباری معادل ۶۵۰۰میلیون ریال و به همت و تلاش ۷ اکیپ عملیاتی اجرا شد.

این آئین با حضور مهندس نصوری مدیر امور توزیع برق لاهیجان و مهندس حسین زاده رئیس شعبه توزیع برق ناصرکیاده و تنی چند از مسئولین محلی اجرا شد .