نشست بررسی و پایش الویت‌های بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان با حضور دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری – سرپرست معاونت درمان دانشگاه و دکتر اسماعیل علی پور- رئیس بیمارستان،مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان لاهیجان، مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان، مدیر نظارت و اعتباربخشی، کارشناس منابع انسانی مدیریت امور پرستاری دانشگاه،کارشناس حراست […]

نشست بررسی و پایش الویت‌های بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان با حضور دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری – سرپرست معاونت درمان دانشگاه و دکتر اسماعیل علی پور- رئیس بیمارستان،مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان لاهیجان، مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان، مدیر نظارت و اعتباربخشی، کارشناس منابع انسانی مدیریت امور پرستاری دانشگاه،کارشناس حراست در دفتر این معاونت برگزار شد.

 

این نشست پیرو بازدید میدانی گذشته از حوزه فعالیتی بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان جهت تکمیل فرآیند بازدید و بازخورد و تحلیل مشکلات موجود در هر حوزه بیمارستان برگزار وجهت رفع چالش های موجود گفتگو و تبادل نظر شد.

 

گفتنی است در این نشست ضمن بررسی مستندات پایش گذشته، ۵ اولویت اصلی بیمارستان و همچنین ۳ اولویت نخست اورژانس این بیمارستان نیز مورد بررسی قرار گرفت