عملکرد مرکز بهداشت شهرستان رشت و شاخص های بهداشتی این شهرستان در جلسه ای چهارساعته با حضور معاون بهداشتی دانشگاه بررسی و تحلیل شد. به گزارش نگاه شمال، نخستین جلسه  ارزیابی عملکرد شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها با حضور معاون بهداشتی دانشگاه ، رئیس مرکز بهداشت  شهرستان رشت و  کارشناسان مسئول گروه های […]

عملکرد مرکز بهداشت شهرستان رشت و شاخص های بهداشتی این شهرستان در جلسه ای چهارساعته با حضور معاون بهداشتی دانشگاه بررسی و تحلیل شد.

به گزارش نگاه شمال، نخستین جلسه  ارزیابی عملکرد شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها با حضور معاون بهداشتی دانشگاه ، رئیس مرکز بهداشت  شهرستان رشت و  کارشناسان مسئول گروه های مختلف در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
 در این جلسه دکتر ژاله مرتضوی- رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت به تفسیر و تحلیل شاخص ها و علمکرد گروه ها در این مرکز پرداخت .
در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید معاونین و مدیران گروه های معاونت بهداشتی نیز حضور داشتند.
گفتنی است ؛ جلسات بررسی و ارزیابی عملکرد و شاخص های بهداشتی برای تمامی مراکز بهداشت و درمان شهرستان ها طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.