با حضور دکتر جلال غفار زاده _ رئیس اداره‌ نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، کارشناسان وزارت‌خانه ای ودکتر سید مهدی ضیاء‌ضیابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیر درمان و کارشناسان حوزه اعتباربخشی و نظارت بر درمان دانشگاه در دفتر معاون درمان برگزار شد.   گفتنی است این نشست در راستای بررسی […]

با حضور دکتر جلال غفار زاده _ رئیس اداره‌ نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، کارشناسان وزارت‌خانه ای ودکتر سید مهدی ضیاء‌ضیابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیر درمان و کارشناسان حوزه اعتباربخشی و نظارت بر درمان دانشگاه در دفتر معاون درمان برگزار شد.

 

گفتنی است این نشست در راستای بررسی و تحلیل روند مدیریت بحران حادثه آتش‌سوزی بیمارستان قائم برگزار شد