برگزاری اختتامیه کارگاه کالیگرافی ( علم عاشقی) همزمان با ماه محرم به همت سازمان سیما و منظر شهرداری با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی و مدیران شهری رشت انجام شد.‌

برگزاری اختتامیه کارگاه کالیگرافی ( علم عاشقی) همزمان با ماه محرم به همت سازمان سیما و منظر شهرداری با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی و مدیران شهری رشت انجام شد.‌