برگزاری چهارمین دوره کارگاه مجسمه های درختی رشت با حضور پنج هنرمند مطرح در باغ محتشم رشت – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از تولیدات این کارگاه مجسمه سازی در فضاسازی های شهری و زیبایی و منظر شهر بهره برده می شود

برگزاری چهارمین دوره کارگاه مجسمه های درختی رشت با حضور پنج هنرمند مطرح در باغ محتشم رشت – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

از تولیدات این کارگاه مجسمه سازی در فضاسازی های شهری و زیبایی و منظر شهر بهره برده می شود