تعبیر ویژه مقام معظم رهبری درباره سردار شهید” حاج قاسم سلیمانی ” ؛ اهل معنویت و اخلاص و آخرت جویــی بــود. واقعــا معنــوی بــود، واقعـا اهل معنـا و اهـل اخلـاص بـود و اهـل تظاهـر نبـود. (۹۹/۹/۲۶)

تعبیر ویژه مقام معظم رهبری درباره سردار شهید” حاج قاسم سلیمانی ” ؛

اهل معنویت و اخلاص و آخرت جویــی بــود. واقعــا معنــوی بــود، واقعـا اهل معنـا و اهـل اخلـاص بـود و اهـل تظاهـر نبـود. (۹۹/۹/۲۶)