تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان تصویب شد   نگاه شمال؛ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺷﻬﺮ لاهیجان که با حضور رضا زنده دل شهردار برگزاﺭ ﺷﺪ، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۳ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.   ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ بزرگترین ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭیﻫﺎ ﺍﺳﺖ که ﺑﺎ پیشنهاد ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﺭﺍ می‌رﺳﺪ . […]

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان تصویب شد

 

نگاه شمال؛ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺷﻬﺮ لاهیجان که با حضور رضا زنده دل شهردار برگزاﺭ ﺷﺪ، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۳ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

 

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ بزرگترین ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭیﻫﺎ ﺍﺳﺖ که ﺑﺎ پیشنهاد ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﺭﺍ می‌رﺳﺪ .

 

ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺮﺥ کلیه ﺧﺪﻣﺎتی که ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ می کند را تعیین می کند.