حضور شهردار و اعضای شورای شهر سیاهکل در محل بارگیری اقلام و نذورات مردمی موکب شهرستان جهت عزیمت به کشور عراق.

حضور شهردار و اعضای شورای شهر سیاهکل در محل بارگیری اقلام و نذورات مردمی موکب شهرستان جهت عزیمت به کشور عراق.