در آخرین ساعات منتهی به سال نو صورت گرفت؛ حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بانک رفاه مرکز استان در آخرین ساعات منتهی به سال نو ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای پیگیری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه […]

در آخرین ساعات منتهی به سال نو صورت گرفت؛

حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بانک رفاه مرکز استان

در آخرین ساعات منتهی به سال نو ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای پیگیری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه ،در بانک رفاه مرکز استان حضور یافت.

به گزارش  نگاه شمال؛  امروز،در آخرین ساعات منتهی به سال نو، دکتر مصطفی گل شکن _ سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی دکتر آقایی _ مدیر امور شعب بانک های رفاه استان گیلان جهت پیگیری و تسریع در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه تا پایان وقت اداری امروز، در شعبه امام خمینی (ره) بانک رفاه مرکز استان حضور یافت