به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)؛ در بازدید رقیه منوچهر-  ارزیاب بالینی و نماینده اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بخش‌های مختلف  بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان  بازدید بعمل آورد. در ابتدای این بازدید، ارزیاب اعتبار بخشی وزارت بهداشت ضمن بیان اهداف اعتباربخشی، برنامه‌های اعتباربخشی بیمارستان را تشریح و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)؛ در بازدید رقیه منوچهر-  ارزیاب بالینی و نماینده اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بخش‌های مختلف  بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان  بازدید بعمل آورد.
در ابتدای این بازدید، ارزیاب اعتبار بخشی وزارت بهداشت ضمن بیان اهداف اعتباربخشی، برنامه‌های اعتباربخشی بیمارستان را تشریح
و از بخش‌های مختلف درمانی بازدید و در خصوص سنجه‌های اعتبار بخشی مشاهدات و مستندات خود را ثبت نمود.