در نهمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با مشارکت دکتر محمدرضا نقی پور- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضاء کارگروه اخلاق دانشگاه به صورت ویدیوکنفرانس برگزار گردید، ۲۹ عنوان پایان نامه و طرح تحقیقاتی ارسالی از دانشکده ها و مراکز تحقیقات دانشگاه مطرح شد و در مجموع، کد اخلاق به ۲۷ عنوان […]

در نهمین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با مشارکت دکتر محمدرضا نقی پور- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضاء کارگروه اخلاق دانشگاه به صورت ویدیوکنفرانس برگزار گردید، ۲۹ عنوان پایان نامه و طرح تحقیقاتی ارسالی از دانشکده ها و مراکز تحقیقات دانشگاه مطرح شد و در مجموع، کد اخلاق به ۲۷ عنوان از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ارایه شده تعلق گرفت