دوره آموزشی ” مدیریت عمومی ” برای مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه در رده های مختلف مدیریتی برگزار شد. 🔹پنجمین جلسه دوره آموزشی ” مدیریت عمومی” با همت مدیریت امور پرستاری دانشگاه و هماهنگی اداره آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه، با حضور مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه […]

دوره آموزشی ” مدیریت عمومی ” برای مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه در رده های مختلف مدیریتی برگزار شد.


🔹پنجمین جلسه دوره آموزشی ” مدیریت عمومی” با همت مدیریت امور پرستاری دانشگاه و هماهنگی اداره آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه، با حضور مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه در رده های  مختلف (مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر، سرپرستار و کارشناسان ستادی) در سه گروه با عناوین:
🔸بنیان امنیت اطلاعات
🔸مدیریت ساختار سازمانی
🔸توانمندسازی نیروهای انسانی
در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، روز پنجشنبه مورخ ۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد