فراخوان مناقصه عمومی خرید ۲۷ دستگاه یخچال هوشمند ویژه نگهداری واکسن به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا) : دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد خرید ۲۷ دستگاه یخچال هوشمند ویژه نگهداری واکسن را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذارنماید https://gums.ac.ir/ZJJt

فراخوان مناقصه عمومی خرید ۲۷ دستگاه یخچال هوشمند ویژه نگهداری واکسن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا) : دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد خرید ۲۷ دستگاه یخچال هوشمند ویژه نگهداری واکسن را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذارنماید

https://gums.ac.ir/ZJJt