عملکرد بازرگانی شبکه تعاونیهاي تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان، ازابتداي سال ۱۴۰۰ به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان، به نقل از مدیر تعاون روستایی استان گیلان، از ابتداي سالجاري تاکنون مقدار ۶۲۷۱۳ تن محصولات کشاورزي در قالب خریدهاي حمایتی، توافقی و تضمینی از کشاورزان و دامداران گیلان خریداري گردیده است. مهندس […]

عملکرد بازرگانی شبکه تعاونیهاي تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان، ازابتداي سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان، به نقل از مدیر تعاون روستایی استان گیلان، از ابتداي سالجاري تاکنون مقدار ۶۲۷۱۳ تن محصولات کشاورزي در قالب خریدهاي حمایتی، توافقی و تضمینی از کشاورزان و دامداران گیلان خریداري گردیده است.
مهندس عباس جعفرپور با اعلام این خبر گفت:
در جریان خریدهاي تضمینی- مباشرتی گندم توسط شبکه تعاونیهاي تحت نظارت این مدیریت، از ابتداي سالی ۱۴۰۰ تاکنون تنها طی خریدتضمینی- مباشرتی؛ میزان ۲۴۲ تن محصول گندم به ارزش بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال، ازگندمکاران گیلانی خریداري گردیده است .
وي همچنین درزمینه اجراي طرح هاي خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزي و دامی کشاورزان و دامداران گیلانی نیز اعلام داشت در طول مدت یادشده؛ مقدار ۱۷ هزار تن محصولات کشاورزي و دامی به ارزش ۲۶۲۲ میلیارد ریال توسط شبکه گستردهي تعاونیهاي روستایی، کشاورزي، تولید روستایی و اتحادیه هاي مربوطه شهرستانی و استانی از تولیدکنندگان محصولات مختلف خریداري شده که ازجمله آنها می توان به ۲۳۲۶ تن انواع گوشت سفید و قرمز به ارزش ۵۱۴ میلیارد ریال و ۱۲ هزارتن شیر به ارزش ۵۱۴ میلیارد ریال اشاره کرد.
مدیر تعاون روستایی استان گیلان درباره عملکرد تعاونیها در چرخه خریدوفروش توافقی محصولات کشاورزي و دامی افزود که برنج، شلتوك برنج، دانه ذرت، جو، سبوس، کنجاله سویا، سایرمحصولات … به میزان هزار ۳۰ تن و به ارزش ۲۲۹۰ میلیارد ریال نیز از کشاورزان خریداري شده است.
وي در مورد اجراي خرید حمایتی پیله ابریشم نیز گفت: امسال براي سومین سال پیاپی با هدف حمایت از صنعت نوغانداري، با تلاش شبکه تعاونی روستایی استان، خرید توافقی پیله ابریشم صورت گرفته و با حضور تعاونی ها در این حوزه، مقدار ۲ تن پیله به ارزش اقتصادي ۲/۸ میلیارد ریال از نوغانداران شهرستانهاي رشت، لاهیجان، سیاهکل و شفت خریداري گردیده است.