دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی خرید دو دستگاه تابلو برق چنج آور و توزیع اصلی و ۱۴۰دمتر کابل ۳۰۰* ۱ برای راه اندازی دیزل ژنراتور مرکز آموزشی و درمانی دکتر حشمت رشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.     برای مشاهده آگهی مناقصه روی فایل زیر […]

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی خرید دو دستگاه تابلو برق چنج آور و توزیع اصلی و ۱۴۰دمتر کابل ۳۰۰* ۱ برای راه اندازی دیزل ژنراتور مرکز آموزشی و درمانی دکتر حشمت رشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

 

 

برای مشاهده آگهی مناقصه روی فایل زیر کلیک کنید.