فرامرزمحمدی‌پور‌شاعر‌و‌روزنامه‌نگار‌گیلانی: به‌گزین‌‌مجموعه‌اشعار‌شاعران‌فقید‌لنگرودی‌را‌به‌ناشر‌سپرد. فرامرز محمدی پور شاعر و روزنامه نگار لنگرودی ، به گزین اشعار شاعران فقید لنگرودی را با عنوان”عطر گل می ماند”به ناشر سپرد. بهروز علی آقانژاد مدیر انتشارات آوای غزل با اعلام‌ این خبر گفت: فرامرز محمدی پور شاعر و روزنامه نگار گیلانی به گزین اشعار شاعران فقید لنگرودی ؛محمود پاینده، شهدی لنگرودی، […]

فرامرزمحمدی‌پور‌شاعر‌و‌روزنامه‌نگار‌گیلانی:
به‌گزین‌‌مجموعه‌اشعار‌شاعران‌فقید‌لنگرودی‌را‌به‌ناشر‌سپرد.

فرامرز محمدی پور شاعر و روزنامه نگار لنگرودی ، به گزین اشعار شاعران فقید لنگرودی را با عنوان”عطر گل می ماند”به ناشر سپرد.
بهروز علی آقانژاد مدیر انتشارات آوای غزل با اعلام‌ این خبر گفت:
فرامرز محمدی پور شاعر و روزنامه نگار گیلانی به گزین اشعار شاعران فقید لنگرودی ؛محمود پاینده، شهدی لنگرودی، حسین درتاج،ابراهیم شکیبایی، مهدی اخوان لنگرودی و محمد بابایی پور دریایی را در اختیار این انتشارات گذاشت تا در مجموعه ای با عنوان “عطر گل می ماند”منتشر شود.

وی افزود:مجموعه عطر گل می ماند با مقدمه ی استاد کریم رجب زاده از شاعر ان معاصر به زیور طبع آراسته خواهد شد و اشعار این دفتر از شباهنگ(شهدی لنگرودی)،ودیگر خواب باید دید(شکیبایی لنگرودی)،گیلوا(محمود پاینده)،برگ می خواند(محمد بابایی پور)، چوب وعاج(مهدی اخوان لنگرودی)و دُرآوا(حسین درتاج) به گزین شده است.
مدیر انتشارات آوای غزل تصریح کرد :طرح های دیگری با هدف پاسداشت شعر وادب گیلان‌به ویژه لنگرود در دست مطالعه و بررسی است .