مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشریح کرد: 🔹توصیه‌ های‌ تغذیه‌ ای‌ در ایام روزه داری در دوران کرونا 🔹‌توصـیه‌ بـر ایـن‌ اسـت‌ کـه‌ حـداقل‌ نیمـی‌ از نـان و غـلات مصرفی‌ روزانه‌ از نوع سبوس دار باشد. 🔹مصـرف مقـادی‌ کـافی‌ گـروه سـبزی‌ هـا و میـوه هـا در ایـام روزه داری‌ بـا تـامین‌ ویتـامین‌ هـا […]

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشریح کرد:

🔹توصیه‌ های‌ تغذیه‌ ای‌ در ایام روزه داری در دوران کرونا

🔹‌توصـیه‌ بـر ایـن‌ اسـت‌ کـه‌ حـداقل‌ نیمـی‌ از نـان و غـلات مصرفی‌ روزانه‌ از نوع سبوس دار باشد.

🔹مصـرف مقـادی‌ کـافی‌ گـروه سـبزی‌ هـا و میـوه هـا در ایـام روزه داری‌ بـا تـامین‌ ویتـامین‌ هـا بـه‌ خصـوص ویتـامین‌ C و پــیش‌ ساز ویتامین‌ A به‌ تقویت‌ سیستم‌ ایمنی‌ بدن برای‌ مقابله‌ با بیماری‌ کووید١٩ کمک‌ می‌ کنند.

🔹شیر و لبنیات علاوه بـر تـامین‌ کلسـیم‌ و فسـفر و بخشـی‌ از پــروتئین‌، ویتــامین‌ هــای‌ گــروه B بـه‌ خصــوص ویتــامین‌ B2 و B12 را کــه‌ بــه‌ تقویــت‌ سیســتم‌ ایمنــی‌ بــدن کمــک‌ مــی‌ کنند، تامین‌ می‌ کند.

🔹در ایام روزه داری‌ در دوران کرونا، بـه‌ مصـرف منـابع‌ کـافی‌ پـروتئین‌ اعـم‌ از حیـوانی‌ و یـا گیـاهی‌ کـه‌ بـرای‌ عملکـرد طبیعـی‌ سیسـتم‌ ایمنی‌ بـدن بـرای‌ پیشـگیری‌ از بیمـاری‌ کوویـد ١٩ لازمنـد، بایـد توجـه‌ شـود.

🔹ســبزی‌ هــا بــا دارا بــودن مــواد مغذی‌ مختلف‌ و آب، علاوه بر تامین‌ ویتـامین‌ هـا و مـواد معـدنی‌ مـورد نیـاز بـدن، از تشـنگی‌ و خشـکی‌ گلـو کـه‌ مـی‌ تواند فرد را مستعد ابتلا به‌ بیماری‌ کووید ١٩ کند، جلوگیری‌ می‌ کنند.

🔹مصرف مواد غـذایی‌ شـیرین‌ در وعـده سـحری‌ توصـیه‌ نمـی‌ شـود.