معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آغاز بازدید های ادواری اعتبار بخشی بیمارستان های دولتی و غیر دولتی استان از ابتدای آذر ماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور خبر داد. دکتر انوش دهنادی مقدم معاون _ درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بازدید های ادواری اعتبار بخشی بیمارستان های دولتی و […]

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آغاز بازدید های ادواری اعتبار بخشی بیمارستان های دولتی و غیر دولتی استان از ابتدای آذر ماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور خبر داد.


دکتر انوش دهنادی مقدم معاون _ درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بازدید های ادواری اعتبار بخشی بیمارستان های دولتی و غیر دولتی استان از ابتدای آذرماه سال جاری تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشورآغاز می شود ، گفت ؛ اعتبار بخشی بحث مهم و اساسی برای موسسات ارایه خدمات سلامت است و نگاه واقعی اعتبار بخشی ،ارزیابی همه واحد های سلامت و یک وجه ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای استمرار کار بیمارستان ها به شمار می رود. در حقیقت بیمارستان ها یک مدیریت چند وجهی مستقل اجتماعی دارند که همه ابعاد سلامت را در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل اجرایی، بازدید های ادواری اعتباربخشی بیمارستان های کشور به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی برای تمامی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی انجام می گیرد ، تاکید کرد؛ نتایج بازدید های ادواری بر رتبه فعلی بیمارستان تاثیر خواهد داشت و در صورتی که نتایج ارزیابی ادواری نشان دهنده تنزل درجه بیمارستان نسبت به رتبه فعلی باشد، مرکز نظارت و اعتبار بخشی نتایج حاصل از ارزیابی ادواری را تا پایان مدت اعتبار گواهینامه فعلی بیمارستان به عنوان رتبه قابل استفاده در نظر گرفته و تا زمان انجام ارزیابی جامع، دور آینده قابل بازنگری نمی باشد.

معاون درمان دانشگاه در پایان با اشاره بر لزوم پایبندی بیمارستان‌ها به استانداردهای اعتباربخشی در همه شرایط ، برضرورت ارتقای مستمر کیفیت و اعتلای فرهنگ بیمار محوری در سطح بیمارستان‌ها تاکید کرد