معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه چهارم دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو نگاه شمال ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از موفقیت این دانشگاه در کسب رتبه چهارم دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و کسب رتبه سیزدهم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در […]

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه چهارم دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو

نگاه شمال ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از موفقیت این دانشگاه در کسب رتبه چهارم دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و کسب رتبه سیزدهم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۳۹۹ خبر داد.

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه چهارم دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو