نشست بررسی پروژه های مدیریت پسماند شهرداری رشت عصر سه شنبه(دو شهریور) به ریاست شهردار رشت برگزار شد.   شهردار رشت در این جلسه ضمن بررسی پروژه های حوزه پسماند راهکارهای رفع موانع موجود در اجرای پروژه ها را به معاونین و مدیران شهرداری ارائه داد.

 

نشست بررسی پروژه های مدیریت پسماند شهرداری رشت عصر سه شنبه(دو شهریور) به ریاست شهردار رشت برگزار شد.

 

شهردار رشت در این جلسه ضمن بررسی پروژه های حوزه پسماند راهکارهای رفع موانع موجود در اجرای پروژه ها را به معاونین و مدیران شهرداری ارائه داد.