همزمان با سفر هیات دولت به گیلان؛ محل استقرار میز ارتباطات مردمی نمایندگان تام الاختیار هیات دولت در شهر رشت

همزمان با سفر هیات دولت به گیلان؛

محل استقرار میز ارتباطات مردمی نمایندگان تام الاختیار هیات دولت در شهر رشت