‌ پژوهش و تحقیق همواره برایم معنی رویش، بالیدن و اوج گرفتن داشته و حضور در جشنواره خوارزمی در کنار رئیس جمهور مردمی و تقدیر از پژوهشگرانی که قاطبه آنها جوان بودند برایم نوید آور فتح مرزهای جدیدی از دانش بود ‌ ‌ ‌ ——- #جشنواره_خوارزمی #تهران #دکتر_عین_اللهی #دکتر_بهرام_عین_اللهی #وزیر_بهداشت


پژوهش و تحقیق همواره برایم معنی رویش، بالیدن و اوج گرفتن داشته و حضور در جشنواره خوارزمی در کنار رئیس جمهور مردمی و تقدیر از پژوهشگرانی که قاطبه آنها جوان بودند برایم نوید آور فتح مرزهای جدیدی از دانش بود——-
#جشنواره_خوارزمی #تهران #دکتر_عین_اللهی #دکتر_بهرام_عین_اللهی #وزیر_بهداشت