بیکاری روز به روز پررنگ تر می شود!   فرامرز محمدی پور شاعر و روزنامه نگار بی تردید این روزها “اشتغال” با فرآیند “بیکاری” دغدغه ی هر خانواده یی به ویژه جوانان جویای کار را به دوش می کشد،جوانانی که عمدتا از تحصیلات عالی برخوردارند و انتظار می رود آنچه را آموختند، عملیاتی کنند […]

 

بیکاری روز به روز پررنگ تر می شود!

 

فرامرز محمدی پور

شاعر و روزنامه نگار

بی تردید این روزها “اشتغال” با فرآیند “بیکاری” دغدغه ی هر خانواده یی به ویژه جوانان جویای کار را به دوش می کشد،جوانانی که عمدتا از تحصیلات عالی برخوردارند و انتظار می رود آنچه را آموختند، عملیاتی کنند و به تعبیری برگ موثری برای توسعه ،رشد،ترقی و آبادانی ایران

سربلند داشته باشند ولی زهی تاسف که بیکاری روزبه روز پررنگ تر می شود و بعضی ها این قدر کلمه ی “امیدواری”از این و آن شنیده اند که جز سردرگمی وکلافه شدن طرفی نمی بندند واین مهم بایستی در سطح کلان مورد پی گیری عاجل قرار گیرد و فکر نمی کنم نمایندگان مجلس به تنهایی رفع معضل نمایند و نیاز به خرد جمعی و هم اندیشی با مدیریت و کارسازی به روز دارد(البته هستند افرادی که با توصیه ی نمایندگان جذب کار می شوند و این تبصره نیز مشکل را دوچندان می کند )و

حل مساله ی بیکاری و ایجاد زمینه های اشتغال را نبایستی فقط با نگاه فردی نگریست،به هررو همه ی  ما معتقد به این اصل هستیم باید برای اشتغال کاری کارستان کرد و گرنه به عنوان یک آسیب اجتماعی جبران ناپذیر ،عدم امنیت و بهداشت روانی را با بسامدبالایی پیش روی خانواده ها

می گذاردو انتظار خانواده ها نیز موضوع دغدغه مندی به شمار می رود حال چه در فرآیند “کاردولتی” و چه در سایر زمینه های غیر دولتی باشد روی هم رفته اگر قریب به اتفاق دنبال این هستند تا کاردولتی دست وپا کنند فقط از ضریب امنیت شغلی بیشتر برخوردار می شوند زیرا زمینه ی کار آزاد و غیره به سبب شرایط نامطلوب درآمدی ،عدم امنیت پشتوانه ی مالی و…ممکن است ثبات شغلی را به دنبال نداشته باشد و همین امر با توجه به نظر سنجی های متفاوت این توقع را ایجاد می کند که کار دولتی به عنوان”حرف اول” و اولویت اصلی همیشه بازار روبه رشدی دارد ، هرچند این جریان در نهایت به صورت جدی پی گیری نشود جوانان به سبب نبودِ شغل مناسب به سوی کارهای کادب کشیده می شوند که از دیدگاه روان شناسان اجتماعی ،مشاغل کاذب سبب ایجاد تغییراتی در سیمای شهرها خواهد شد یعنی تجمع مشاغلی ازاین دست سبب سدمعبر،مشکلات تردد،ترافیک ،مسائل اخلاقی وغیره خواهد شد که همین آسیب بسیارمهم می طلبد تا به اشتغال به عنوان یک رویکرد ملی نگاه کنیم و شایدهم از نمایندگان استان گیلان انتظار می رود با توجه به اینکه گیلان ازفرصت های بی بدیل سرمایه گذاری در عرصه های کشاورزی، گردش گری، صنعتی،خدمات و سایر موارد برخوردار است خردجمعی را آیینه و برای اشتغال چاره ای اندیشه کنند و بتوانند با کسب اعتبارات ملی فرصت های شغلی را در سرزمین گیل ودیلم فراهم سازند.