⭕سخنگوي صنعت برق؛ ۱۵درصد از مشتركان برق پرمصرف هستند ⭕كاهش يارانه برق مشتركان پرمصرف در اولويت برنامه ها مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران و سخنگوي صنعت برق گفت: مشتركان پرمصرف مي بايست مصرف برق خود را كاهش دهند تا مشمول تعرفه هاي بالاتر نشوند. به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي مشهدي افزود […]

⭕سخنگوي صنعت برق؛ ۱۵درصد از مشتركان برق پرمصرف هستند

⭕كاهش يارانه برق مشتركان پرمصرف در اولويت برنامه ها

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران و سخنگوي صنعت برق گفت: مشتركان پرمصرف مي بايست مصرف برق خود را كاهش دهند تا مشمول تعرفه هاي بالاتر نشوند.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي مشهدي افزود پيرو بند ي تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ براي اصلاح تعرفه هاي مشتركان خانگي، مراحل كارشناسي طرحي به پايان رسيده كه در صورت تصويب آن در هيات دولت، با كاهش يارانه برق پرداختي به اين دسته از مشتركان، نرخ برق مصرفي مشتركان پرمصرف با قيمت تمام شده محاسبه خواهد شد، وي خاطرنشان كرد: رفتار مصرفي مشتركان پرمصرف به گونه اي است كه گاه بين ۱۵ تا ۲۰ برابر يك مشترك كم مصرف، از برق استفاده مي كنند.
رجبي مشهدي با اشاره به بررسي هاي صورت گرفته از آثار منفي اين روند مصرفي خاطرنشان كرد: بررسي ها نشانگر آن است كه اگر اين مشتركان در پيك تابستان امسال مصرف خود را مديريت مي كردند، دچار خاموشي نمي شديم .
رجبي مشهدي با تقسيم مشتركان به سه گروه كم مصرف يا خوش مصرف، پرمصرف و بسيار پرمصرف افزود: از بين ۳۰ ميليون مشترك خانگي، ۸۵ درصد  يعني حدود ۲۵ ميليون در رده كم مصرف و خوش مصرف قرار مي گيرند كه قبض برق آنها  به طور كمتر از ۳۰ هزار تومان است.
سخنگوي صنعت برق تعداد مشتركان پرمصرف را حدود ۵ ميليون مشترك عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: از اين بين حدود ۸۵۰ هزار مشترك بسيار پرمصرف هستند  كه بيش از دو برابر الگو برق مصرف مي كنند.
رجبي مشهدي گفت: براساس طرحي كه در حال بررسي هاي كارشناسي است، هزينه برق مصرفي مشتركان بسيار پرمصرف با نرخ تمام شده و غيريارانه اي محاسبه خواهد شدكه جزييات آن پس از تصويب در هيأت محترم وزيران اطلاع رساني خواهد شد.
وي با دعوت از همه مشتركان براي مديريت در مصارف خود، افزود: اين طرح نيز در صورت تصويب توسط هيات دولت اجرايي خواهد شد، در راستاي تحقق عدالت و تغيير رفتار مصرفي مشتركان است چرا كه مشتركان پرمصرف در حال حاضر با مصرف بيشتر، از يارانه بيشتري هم بهره مند مي شوند .
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران و سخنگوي صنعت برق يكي از راهكارهاي كنترل رفتار مصرف مشتركان بسيار پرمصرف را بكارگيري كنتورهاي هوشمند عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر براي نصب ۵ ميليون كنتور هوشمند براي مشتركان پرمصرف برنامه ريزي شده است كه اميدواريم با انجام آن، اين برنامه نيز در پيك تابستان سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گیرد