حضور دکتر محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت به همراه شهردار منطقه یک در جمع ساکنین محترم شهرک فرهنگیان و پیگیری مشکلات آنان

حضور دکتر محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت به همراه شهردار منطقه یک در جمع ساکنین محترم شهرک فرهنگیان و پیگیری مشکلات آنان